Create New Language Pack in vtigercrm

7 ต.ค. 2020 , 2,585 Views   , หมวดหมู่ VtigerCRM Dev   , ป้ายกำกับ:,


  1. เข้าไปที่โฟลเดอร์หลักของ vtigercrm จากนั้นกด shift+คลิกขวา แล้วเลือก Open PowerShell window here
  2. ก็จะขึ้นหน้าให้พิมพ์คำสั่ง โดยให้พิมพ์คำสั่ง

    กด Enter ระบบจะให้เลือกหากจะสร้าง New Language Pack ให้กด 3 แล้ว Enter
    จากนั้นก็ พิมพ์ code ของภาษาแล้วกด Enter ตามตัวอย่างดังรูป

  3. เข้าไปที่ฐานข้อมูลตาราง vtiger_language แล้วเข้าไปเพิ่มข้อมูลดังรูป
  4. ในส่วนของการแปลภาษาให้เข้าไปแปลในไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ languages/code ของภาษา ตามตัวอย่างดังรูป
  5. การเปลี่ยนภาษา ก็ไปที่ My Preferences แล้วก็แก้ไขฟิวด์ Language เปลี่ยนภาษาตามต้องการ


ป้ายกำกับ:,